Authors Year of Publication Tittel
J. Skumsnes 2023 Samtykke som grunnlag for behandling i psykisk helsevern. I lys av samfunnsdebatten etter lovendringen i 2017
J. Skumsnes 2023 Samtykke som grunnlag for behandling i psykisk helsevern. I lys av samfunnsdebatten etter lovendringen i 2017
V. Fjeld 2022 A comparison of Norway and Denmark’s legislations regarding the use of restraints in psychiatric institutions in light of the Human Rights Convention article 3.
V.Kristine V. Dahl 2021 Finnes det et rettslig grunnlag for ECT-behandling under tvang?
K. Øyangen 2021 Bruk av tvangsmidler i pyskisk helsevern
O.Martine Leirvik 2021 En undersøkelse av hvordan psykiatriske pasienter ønsker å bli ivaretatt gjennom bruk av mekaniske tvangsmidler i psykisk helsevern En litteraturstudie basert på pasienters egne erfaringer, hentet fra nyere forskning
H.Ø. Gundersen; M. Litschi 2021 Politi og ambulanse – samhandling ved tvangsinnleggelse: En teoretisk oppgave
S. Rørtveit 2021 Nødrett i psykisk helsevern
E. Engerbakk 2021 Samtykkekompetanse i tvungent psykisk helsevern - Har innføringen av kravet til samtykkekompetanse i phvl. § 3-3 virket etter sitt formål?
I.Storm Røsaasen 2021 Betydning av tvang i behandling av pasienter med anorexia nervosa
L.Håvard Bakke 2021 Mer av det som ikke virker. Om målet om å redusere bruken av tvungent psykisk helsevern, med særlig vekt på vilkåret om manglende samtykkekompetanse
O.Trygve Polden 2021 Hvordan skape en terapeutisk allianse til en pasient i psykose innlagt på tvang i akuttpsykiatrien?
T.Lill Hovelsen 2021 Tvang i psykisk helsevern
R. Hernes 2021 En kvalitativ studie av helsepersonells erfaringer i fra arbeid i norsk sikkerhetspsykiatri
V. Fjeld 2021 Begrunnelsesplikt ved tvangsmedisinering som rettssikkerhetsgaranti - Har lovendringene i rettshjelploven og psykisk helsevernloven bedret rettssikkerheten?
G. Miranda; M.Gabrielle Lind 2021 Omsorg under bruk av mekanisk tvang innen psykisk helsevern
J.Lossius Husum; C. Jakobsen 2021 En kvantitativ undersøkelse om forskjeller i holdninger til tvang mellom profesjonsgrupper i psykisk helsevern
K. Leistad 2021 Rettslig grunnlag for frihetsberøvelse ved «ikke-etableringer» i psykisk helsevern
Å. Sørflaten 2021 Rettslig grunnlag for bruk av tvang i etableringsfasen for tvungent psykisk helsevern
M. Skjerlie 2020 Domstolstilgang for vedtak om tvangsmedisinering etter psykisk helsevernloven. Er rettssikkerheten tilstrekkelig?
M. Olafsen 2020 Økt selvbestemmelse? Har det nye vilkåret om samtykkekompetanse i psykisk helsevernloven §3-3 nr. 4 fungert etter sin hensikt?
A. Hamre 2020 Manglende samtykkekompetanse som vilkår for tvungent psykisk helsevern–en kvalitativ studie av helsepersonell sine erfaringer et år etter implementering i lov
R.M.E.W. Lindefjeld 2020 Hva styrer bruk av tvang?
M.N. Gladheim 2020 Kravet til manglende samtykkekompetanse for etablering og gjennomføring av tvungent psykisk helsevern
G.R. Ellingsen 2020 Utilregnelighet under utvikling-en analyse av psykosevilkårets utvikling og vurdering av ulike reguleringsformer for tilregnelighet
A.Mia Sve 2020 Omfang og variasjon i tvungen behandling av spiseforstyrrelser i Norge, 2013-2017
Å. Nordbotten 2020 Bruk av tvangsmidler ved Psykisk helse- og rusklinikken, UNN HF
L.Gunhild Aase 2020 Ledelse, verdisyn og makt i psykisk helsevern. En studie av lederrollens betydning for økt pasientmedvirkning og mindre maktbruk i psykisk helsevern
E. Stellander 2020 Organisasjonskultur, ledelse og tvang i psykisk helsevern
S. Eikenes; I.Onsrud Mjøen 2020 Mitt liv, mitt valg: En kvalitativ studie om pasienters erfaringer med brukerstyrte sengeplasser
A.Vattekar Sandvoll 2019 Manglende samtykkekompetanse som vilkår for tvang i psykisk helsevern
E.Marie Bleikelia; C.Hagen Haugen; N.Madelene B. Svingen; I. Ulvestad 2019 Forebygging i akuttpsykiatrien
R. Larsen 2019 Å forebygge bruk av tvangsmidler i psykisk helsevern
B.Marius G. Molnes 2019 ''Du må bli med oss.'' - Oppfattelse av tvang, behandling og bedringsprosesser hos inneliggende pasienter med tvangsvedtak i tverrfaglig spesialisert rusbehandlng (TSB)
A.Ahmed Hassan 2019 Empati for den tvangsinnlagte pasienten
I.Cecilie Ho Sem; O.Vestby Hansen 2019 Tvungent psykisk helsevern - med hovedvekt på psykisk helsevernloven § 3-3
H.S. Ramstad 2019 En diskusjon om fenomenet tvang og hvilke tiltak som medvirker til en reduksjon i bruk av tvang i psykisk helsevern
T.Galta Bru 2019 Tvang i psykisk helsevern
C.Ingeborg Tingulstad 2019 Tilsyn og kontroll med tvang i psykisk helsevern. En analyse og vurdering av Kontrollkommisjonens og Fylkesmannens funksjon innenfor psykisk helsevern sett opp mot formålet om å sikre pasientenes rettigheter
H. Gjermstad 2019 Helsefremmende omgivelser : et gårdsrom for sikkerhetspsykiatri ved nye Drammen sykehus
O. Hanssen 2019 Rammene for helsepersonelloven § 7. Rammene for behandling av pasienter som ikke samtykker, og/eller motsetter seg helsehjelp med hjemmel i helsepersonelloven §7
B. Guddal; K.Espegren Gustad; H. Sikveland; J. Stabursvik; M.Dahl Årvik 2019 Frivillige innleggelser i psykisk helsevern og manglende samtykkekompetanse. Et kvalitetsforbedringsprosjekt ved akuttpsykiatrisk mottak, Oslo Universitetssykehus, Ullevål
M.Y. Moltu; K. Murvold 2019 Behandle meg med varsomhet
K. Davidsen 2019 Bruk av sikkerhetsseng og sikkerhetscelle i fengsel og i psykiatri-like inngrep, ulik rettssikkerhet?
S.Hestenes Eika 2019 Samtykkekompetanse i tvungent psykisk helsevern - hvordan har introduksjonen av nytt vilkår i psykisk helsevernlov § 3-3 påvirket virkeområdet til bestemmelsen?
M. Rehman 2018 Should Dignity be Compromised?- Contextualizing the Relation Between Coercive Treatment and Dignity, from the Perspective of Persons with Experience from Norwegian Mental Health Care Facilities.
2018 Tvang i psykisk helsevern
L.Pernille B. Johnsen 2018 Hva er den reelle endringen ved innføringen av en kompetansebasert modell i vurderingen av tvang i psykisk helsevernloven?
M.Elin Olsen 2018 ECT og nødrett. Er ECT på nødrettsgrunnlag i tråd med lovkravet i Grunnloven § 113?
K.Voll Joakimsen; I.Julie Kristiansen 2018 Hvordan møte aggresjon hos pasienter som er innlagt på en akutt psykiatrisk avdeling for å unngå bruk av tvang? - En kvalitativ systematisk litteratur oversikt.
E. Storli 2018 Vi bruker jo ikke tvang for å straffe noen
I. Danielsen 2018 Bruk av elektrokonvulsiv behandling (ECT) med samtykke og med nødrett som hjemmel. I hvilken grad finnes det rettshjemmel for behandlingsformen?
N.Christine Simensen 2018 Hvilke organisatoriske trekk er forbundet med redusert risiko for bruk av mekaniske tvangsmidler i det psykiske helsevernet
S. Souri 2018 Rettslig regulering av tvang i psykisk helsevern overfor pasienter med spiseforstyrrelser
H.Sofie Bonn Hamre 2018 Adgangen til å benytte tvang overfor mennesker med anoreksi i helsetjenesten
E.Dahl Grammeltvedt 2018 Tvangsmedisinering ved tvungent psykisk helsevern - Innføring av krav om manglende samtykkekompetanse og fylkesmannens klagebehandling av vedtak om tvangsmedisinering
N.Berit Beck 2018 Strafferettslig og helserettslig tvungent psykisk helsevern
J. Jorem 2018 Nødrett som tvangsgrunnlag ved gjennomføring av psykisk helsevern
E.Kirkeby Brastad 2018 Status for det nye vilkåret om samtykkekompetanse etter psykisk helsevernloven § 3-3
I.BlokhusHa Mevåg 2018 Menneskerettsvern og rettssikkerhet i tvangspsykiatri. Har implementeringen av FN-konvensjonen for rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne har fått noen konsekvens for hvordan vi bruker tvang i psykisk helsevern?
E.Margrete N. Karagøz 2018 Bostedsløse pasienter og tvungent psykisk helsevern - En kvalitativ studie av vedtaksansvarliges erfaringer
K.H. Paasche 2017 Etablering av tvungent psykisk helsevern - et menneskerettslig perspektiv
T. Kjærvik 2017 Adgangen til å gi helsehjelp med tvang til pasienter som mangler samtykkekompetanse
S. Dunseth 2017 Kan man forsvare selvmord? En diskusjon om rasjonelle selvmord i psykisk helsevern
M. Myntevik 2017 Bruk av mekaniske tvangsmidler i psykiatrien. Gjeldende rett etter phvl. § 4-8, sett i lys av menneskerettslige forpliktelser
M. Nilsen 2017 Faglig skjønn og skjerming. En kvalitativ studie av sykepleieres erfaringer i bruk av faglig skjønn i møte med psykotiske pasienter på psykiatriske akuttposter
T.Aqida Mush Ahmed 2017 Frihetsberøvet - imot din vilje, for ditt beste? De rettslige vilkårene for å etablere tvungent psykisk helsevern etter psykisk helsevernloven §3-3 og forholdet til CRPD artikkel 14
T.Martin Moen 2017 Hvordan kan sykepleieren yte omsorg til pasienten i en situasjon der det brukes mekanisk tvang?
S.Maria Esser 2017 Det større bildet Helsepersonellets opplevelse av å tvangsernære pasienter ved behandling av anorexia nervosa
A.Lafton Briskodden 2017 Straffri, men fengslet: Overføring fra tvungent psykisk helsevern til anstalt under kriminalomsorgen, jf. psykisk helsevernloven § 5-6
M. Aslaksen 2017 Idealer om brukermedvirkning i tvungent psykisk helsevern
B.Nestvold Bendiksen 2017 Hvordan kan sykepleier bidra til å forebygge bruk av mekaniske tvangsmidler i en akuttpsykiatrisk avdeling?
V.Thoresen Hult 2016 Tilbakeførende endringer. En fremstilling av lovverket mot opphør av rettskraftig dom på overføring til tvungent psykisk helsevern
S. Hangaard 2016 Utvisning av utlendinger som er dømt til tvungent psykisk helsevern, jf. strl. § 62
M. Ahmad 2016 Elektrokonvulsiv behandling (ECT) med samtykke og på tvang
H. Vedum 2016 Forsvarlig helsehjelp i tvungent psykisk helsevern
E. Legernes 2016 En narrativ undersøkelse av menneskers historier om psykisk helsevern, krenkelser og selvforståelse
J.A. Eriksen 2016 Bør tvang i psykiatrien forbys? -En vurdering av de materielle vilkårene i psykisk helsevernloven § 3-3 sett i lys av FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne
G.M. Bjerkan 2016 Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A - En fremstilling og vurdering av vilkårene for tvungen helsehjelp.
M. Oldernes 2016 "Elektrosjokk på vaklende grunnlag" - en vurdering og gjennomgang av det rettslige grunnlaget for gjennomføring av elektrokonvulsiv behandling i strid med psykisk helsevernloven § 4-4 annet ledd
H. Milde 2016 Straff eller omsorg? Pasienter og pleiepersonells syn på skjerming
H. Sørland 2016 Mani som fenomen og grensesetting som metode: En systematisk litteraturstudie
T. Bull; A. Birkelund 2016 Skjerming av psykotiske pasienter
E. Børrud; J. Johansson 2016 Tvang i psykisk helsevern
M.Aspaas Skjegstad 2016 Bruk av tvang etter psykisk helsevernloven § 3-3 overfor personer med alvorlig spiseforstyrrelse - En analyse av grunnvilkåret "alvorlig sinnslidelse" med særlig fokus på Rt. 2015 s. 913
C. Bjerkli 2016 Setter Grunnloven skranker for bruk og anvendelse av belteseng i norsk psykiatri?
E.Høeg Bjerke 2016 Rettsgrunnlag for behandling av demente med psykofarmaka
L. Børresen; K.Eskerud Nielsen 2016 Relasjonsbygging
L.Kristine A. Toverud 2015 Helsepersonells perspektiv på brukermedvirkning i en psykiatrisk avdeling
V. Thorvarsdottir 2015 Ansattes subjektive opplevelse med å bli utsatt for krenkelser på arbeidsplassen i psykisk helsetjeneste - en kvalitativ studie
L. Valderhaug 2015 Bruk av mekaniske tvangsmidler i psykiatrisk institusjon for døgnopphold
B.Martine Sk Kalvøy 2015 Tvang og rettssikkerhet. En drøftelse av psykisk helsevernloven § 3-3 nr. 6
M. Skabo 2015 Vilkårene for etablering av tvungent psykisk helsevern etter psykisk helsevernloven § 3-3. Med særlig fokus på forholdsmessighetsvurderingen i § 3-3 første ledd nr. 6
H.T. Stangstuen 2015 Min stemme ble ikke hørt. Opplevelse av krenkelser hos pasienter i psykisk helsevern og følger for deres identitet - en kvalitativ undersøkelse.
E. Vatne 2015 Bruk av tvangsmidler ved en akuttpsykiatrisk avdeling
H.H. Steenfeldt-Foss 2015 Domstolsprøving av tvangsvedtak innen psykisk helsevern En fremstilling av reglene i tvl. kap. 36 med utgangspunkt i phlsvl. § 7-1
H.E. Sture 2015 Tvang - En nødvendig krenkelse?
M. Grini 2015 «Stor sannsynlighet» - En tolking og vurdering av det eksplisitte beviskravet «stor sannsynlighet» som kommer til uttrykk i vilkårene for å fatte vedtak om tvungent psykisk helsevern i psykisk helsevernloven § 3-3 nummer 3 bokstav a.
L.Marie Svee Andresen 2015 Dom på tvungent psykisk helsevern - materielle vilkår for å etablere og opprettholde reaksjonen
V.Jenset Øien 2015 Tvang i norsk sikkerhetspsykiatri : en studie av Kriminalasylet i Trondheim 1895-1915
P.Ånund Hunshamar 2014 De materielle vilkår for etablering og opprettholdelse av tvungent psykisk helsevern - En fremstilling og vurdering, med vekt på pasienters rettssikkerhet og selvbestemmelsesrett
M.Kirkesæth Brun 2014 Tvangsmedisinering av psykisk syke pasienter
H. Holden 2014 «Kvifor stoppa de meg ikkje?»
J.E. Mørch 2014 Dom på overføring til tvungent psykisk helsevern - en rettsdogmatisk fremstilling av de materielle vilkårene i strl. § 39
B.Karin Vell Hegge 2014 Hvordan kan sykepleier med utgangspunkt i et selvpsykologisk perspektiv ivareta pasient med rusutløst psykose på skjerming?
Ø. Grøneng 2014 En analyse av kontrollkommisjonene som rettssikkerhetsgaranti ved bruk av tvang i psykisk helsevern
F.Jun Ma 2014 Tvungent Psykisk Helsevern. Rettssikkerhet og menneskerettigheter ved bruk av tvang i det psykisk helsevern
K. Drivenes 2014 Oppfølging av legemiddelbruken til pasienter underlagt tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold
K. Sandholm 2014 Pasienters opplevelser ved tvangsinnleggelse - En kvalitativ undersøkelse av pasienters opplevelser ved tvangsinnleggelse til tvungent psykisk helsevern.
E. Case 2014 Tvang i Norsk psykisk helsevern - En redegjørelse av tvang
V.D. Haugen 2013 Adgangen til bruk av tvang under tvungent psykisk helsevern - rettssikkerheten til pasienter med psykiske lidelser
E.Aase Grytten 2013 Brukermedvirkning i praksis. Lederes erfaring med brukermedvirkning i psykisk helsevern
K.N. Ugstad 2013 Understanding and interpreting the process behind compulsory admissions: A qualitative study
E.Woldsengen Haugom 2013 En kvalitativ studie av hvordan skjerming beskrives og vurderes av miljøpersonal ved psykiatriske sykehus
K.Ø. Stavenes 2013 Tvangsmedisinering i psykiatrien. Adgangen til tvangsmedisinering etter phlsvl. § 4-4
K.A.Nestaker Hauklien; H. Nilsen 2013 Det urolige sinn
N.Aakre Blaasvær 2013 Etablering av tvungent psykisk helsevern. En fremstilling og redegjørelse av de motstridende hensyn som gjelder ved etablering av tvungent psykisk helsevern etter phlsvl. § 3-3
S.C.S. Ramdal 2013 Gjennom underkastelse mot selvstendighet
S. Olaisen; A.M. Østmo 2012 Et litteraturstudium om lidelsen schizofreni knyttet opp mot bruken av tvang i psykiatrien
E. Sæter 2012 Vanskelige avgjørelser. Helsearbeideres vurderinger ved etablering av tvungent psykisk helsevern
M. Rø 2012 Diskurser i psykisk helsevern: En analyse av hvordan selvbestemmelse og tvang kommuniseres i psykisk helsevern
E.Marie Tvei Rødby 2012 Tvungent psykisk helsevern : Avveiningen mellom hensynet til enkeltmenneskets rett til å bestemme over eget liv, og samfunnets behov for vern fra psykisk syke som setter andres liv eller helse i fare
R.Ove Høyholm 2012 Reduksjon og forebygging av tvang og skjerming til psykotiske pasienter i psykiatrisk akuttavdeling
M. Løvsletten 2012 Bruk av tvungent vern uten døgnbehandling. En kvantitativ studie
K.E. Eitran 2012 Rusmiddelavhengiges pasientrettigheter ved frivillig behandling og rettigheter ved behandling under tvang
T.E. Holtskog 2011 Når erfarne psykiatriske sykepleiere håndterer høy voldsrisiko. En belysning av erfarne psykiatriske sykepleieres opplevelse og sykepleie i møte med pasienter der voldsrisiko er vurdert som høy.
L.K.B. Nordberg 2011 Suicidalitet og tvang. Juridiske og etiske aspekter ved bruk av tvang overfor suicidale pasienter.
H.J. Orefellen 2011 Frihet fra psykiatrisk tvang? Det menneskerettslige vern mot frihetsberøvelse og tvangsbehandling i psykisk helsevern - i lys av FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne.
W.I. Gamme 2011 Brukermedvirkning under skjerming i akuttpsykiatri. En kvalitativ studie av muligheter for medvirkning under tvangsbehandling.
M. Eiebakke 2011 Tvungent psykisk helsevern som strafferettslig særreaksjon : Mellom samfunnsvern og frihet
M.Balsvik Valan 2011 Dom på overføring til tvungent psykisk helsevern : Straffeloven § 39
K. Andersen 2011 Skjerming som metode i akuttpsykiatrisk avdeling. En studie av noen sykepleieres erfaringer
H. Bäckström 2011 Omsorgens tvetydighet ved bruk av skjerming
S.Ø. Fossum 2011 Utvikling og testing av et spørreskjema for å kartlegge skjerming som metode i psykisk helsevern. En pilotstudie.
T.M. Østnæs 2011 Tvang i psykisk helsevern : en kritisk gjennomgang av tvangsbegrepet, forekomst og effekter av tvangsbruk
E. Tanberg 2011 Tvangshjelp etter pasientrettighetsloven kapittel 4A
I.Marie Ringerud 2011 ETISKE UTFORDRINGER I MØTE MED SELVSKADING
D.Ø. Langerud 2011 Omfanget av tvangsmiddelbruk i psykisk helsevern 2007-2009
M. Danielsen 2011 "Fribillettlovbryterne"
A. Fleisje 2011 Autonome anorektikere : Om det moralske grunnlaget for tvangsbehandling
L.Kristin Brudal 2010 Fremstilling og vurdering av vilkårene for tvungent psykisk helsevern i Psykisk helsevernloven § 3-3(1) - særlig om forholdet til menneskerettighetene
T.Jacob Teig Fagerheim 2010 Vilkårene for tvungent psykisk helsevern etter psykisk helsevernloven § 3-3
A. Terland 2010 Samme bruker - ulike lovbestemmelser - samme rettsikkerhet? Om bruk av tvang hjemlet i sosialtjenestelovens kapittel 4A og pasientrettighetslovens kapittel 4A
I.K. Nerås 2010 Bruk av tvangsmidler i psykisk helsevern
T. Drangsland 2010 Adgangen til tvangsbehandling med legemidler i det psykiske helsevern
M. Storvik 2009 Tvang i barnevern og psykiatri : vurdering av verdiriktighet
U.E. Hammervold 2009 Brukererfaringer knyttet til anvendelse av tvang i psykisk helsevern
M. Grønli 2009 Utvidelse av anvendelsesområdet for overføring til tvungent psykisk helsevern
G. Egeli 2009 Samtykke til psykisk helsevern og forholdet mellom frivillighet og tvang
E.E. Norby 2009 Tvungent psykisk helsevern etter psykisk helsevernloven § 3-3 - særlig om bruk av tvang i behandlingsøyemed
H. Koleib 2009 Skjerming i akuttpsykiatriske avdelinger
A.R. Johansen 2009 Omsorg under rammen av tvang
N. Duenger 2008 Emosjonell ustabil personlighetsforstyrrelse og bruk av tvang. Hvordan kan vi som sykepleiere forebygge utagerende atferd som ofte fører til bruk av tvangsmidler?
G. Eidhammer 2008 Mekaniske tvangsmidler og kjønn: en retrospektiv kvantitativ undersøkelse fra en lukket akuttpsykiatrisk avdeling årene 2004 og 2005
I.Lise Pedersen 2008 Bruk av tvangsmidler etter lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern § 4-8
N.C. Wergeland 2007 Skjerming - ei tvitydig omsorg : kva kan vere best muleg skjerming for personar i psykotisk krise?
A.T. Andersen 2007 Integritet og rom : Om hvordan pasient og miljøpersonale opplever å være i samme rom over et lengre tidsrom i en psykiatrisk akuttavdeling
G.S. Singh 2007 Bruk av tvangsmidler i en akutt avdeling. Kan kartlegging av bruk av tvangsmidler være grunnlagsmateriale for å bedre psykiatrisk sykepleie til pasienter i en akutt krise og dermed bidra til å redusere bruken av tvangsmidler?
A.M.B. Evenstad 2007 Brukermedvirkning og tvang: Om tvangsinnlagte pasienters medvirkning i eget behandlingsopplegg i en akuttpsykiatrisk seksjon
M. Gjesteby 2007 Tvungent psykisk helsevern i helseretten
N. Sørensen 2007 Dom på overføring til tvungent psykisk helsevern: Særreaksjon for strafferettslig utilregnelige lovbrytere.
K.Olav Grønbeck 2007 FIKK VI SOM FORTJENT? : En gjennomgang av lover og forskrifter som regulerer adgangen til tvungen behandling av personer med spiseforstyrrelser Jfr ny § 4-4b i psykisk helsevernloven
E.U. Jensen 2006 Bruk av tvang i psykisk helsevern
V. Karlsen 2006 Nødrett i psykisk helsevesen - straffritak eller behandlingsplikt?
H. Risa 2005 Tvingende nødvendig?
P.Thomas Omholt 2004 Overføring til tvungent psykisk helsevern : Nærmere om straffeloven § 39
K. Henriksen 2004 Når omsorgen tvinger seg på - Kunsten å stige ned fra den høye hesten: en studie av sykepleieres fortellinger om etisk vanskelige situasjoner i møte med tvangsinnlagte pasienter i akuttpsykiatriske avdelinger
C. Brekke 2003 Straffelovens nye særreaksjoner : En fremstilling og vurdering av reglene om straffelovens særreaksjoner forvaring og dom på overføring til tvungent psykisk helsevern
A.F. Vågan 2002 Tvangsinnleggelser ved en psykiatrisk avdeling, Universitetssykehuset i Nord-Norge
M. Knutzen 2001 Bruk av tvangsmidler i en psykiatrisk akuttavdeling årene 1994-1999
M. Midré 2001 Individuell frihet og statlig paternalisme – om bruk av tvang innen psykisk helsevern
A.Hunstad Brendeford 0 Diskrimineringsvernet for samtykkekompetente personer ved tvunget psykisk helsevern