Forfatter Year of Publication Tittel
Liv Gunhild Aase 2020 Ledelse, verdisyn og makt i psykisk helsevern. En studie av lederrollens betydning for økt pasientmedvirkning og mindre maktbruk i psykisk helsevern
Henriette Aasen 2009 Frivillighet, tvang og menneskeverd ved innleggelse i det psykiske helsevernet: Etiske og juridiske utfordringer
Olaf Gjerløw Aasland 2018 Store forskjeller i holdninger til tvang blant fagfolk i psykiatrien
Ahmad, Mabroor 2016 Elektrokonvulsiv behandling (ECT) med samtykke og på tvang
Ahmed, Tazmeen Aqida Mushtaq 2017 Frihetsberøvet - imot din vilje, for ditt beste? De rettslige vilkårene for å etablere tvungent psykisk helsevern etter psykisk helsevernloven §3-3 og forholdet til CRPD artikkel 14
Diane E. Allen 2020 Decreasing Duration of Mechanical Restraint Episodes by Increasing Registered Nurse Assessment and Surveillance in an Acute Psychiatric Hospital
Sjur O. Anda 2010 Åpen innleggelse gav bedre liv
Kristin Andersen 2011 Skjerming som metode i akuttpsykiatrisk avdeling. En studie av noen sykepleieres erfaringer
Ann-Torunn Andersen 2012 Mekaniske tvangsmidler – bruk i psykisk helsevern
Ann-Torunn Andersen 2007 Integritet og rom : Om hvordan pasient og miljøpersonale opplever å være i samme rom over et lengre tidsrom i en psykiatrisk akuttavdeling
Anders Johan W. Andersen 2010 Tvang og tilgjengelighet
Andresen, Lisa Marie Sveen 2015 Dom på tvungent psykisk helsevern - materielle vilkår for å etablere og opprettholde reaksjonen
Aslaksen, Maya 2017 Idealer om brukermedvirkning i tvungent psykisk helsevern
Håvard Bäckström 2011 Omsorgens tvetydighet ved bruk av skjerming
Bakke, Lars Håvard 2021 Mer av det som ikke virker. Om målet om å redusere bruken av tvungent psykisk helsevern, med særlig vekt på vilkåret om manglende samtykkekompetanse
Beck, Nora Berit 2018 Strafferettslig og helserettslig tvungent psykisk helsevern
Anne-Grete Beinset 2014 Hvordan kan vi som psykisk helsearbeidere møte og tilnærme oss deprimerte pasienter med ”medisinvegring”, som er innlagt på tvang og underlagt tvungen medikamentell behandling i psykiatrisk akuttavdeling
Belsnes, ME 2020 Lovendring i lov om psykisk helsevern og følgene av de sett fra tre perspektiver: bruker-, helsepersonell og samfunnsperspektiv
Bendik Nestvold Bendiksen 2017 Hvordan kan sykepleier bidra til å forebygge bruk av mekaniske tvangsmidler i en akuttpsykiatrisk avdeling?
John E. Berg 2004 Innlegges innvandrere oftere enn etniske nordmenn i akuttpsykiatriske avdelinger?
Torkil Berge 2018 Coercive mental health care – dilemmas in the decision-making process
Jan Fridthjof Bernt 2009 Vurdering av behandlingsvilkåret i psykisk helsevernloven
Guro Martine Bjerkan 2016 Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A - En fremstilling og vurdering av vilkårene for tvungen helsehjelp.
Elise Høeg Bjerke 2016 Rettsgrunnlag for behandling av demente med psykofarmaka
Camilla Bjerkli 2016 Setter Grunnloven skranker for bruk og anvendelse av belteseng i norsk psykiatri?
Kjersti Sunniva Bjøntegård 2020 Bruker spør bruker om opplevelser med tvangsvedtak i psykisk helsevern
Dagfinn Bjørgen 2016 Hvordan forebygge tvang?
Dagfinn Bjørgen 2014 Alternativer til tvang 1. Sett fra et bruker- og fagperspektiv
Stål Bjørkly 2011 Innsamling og analyse av data om bruk av tvangsmidler og vedtak om skjerming i det psykiske helsevernet for voksne i 2009
Johan Håkon Bjørngaard 2007 Patients' experiences and clinicians' ratings of the quality of outpatient teams in psychiatric care units in Norway.
Johan Håkon Bjørngaard 2001 Kan ulik pasientsammensetning forklare forskjeller i tvangsinnleggelser?
Johan Håkon Bjørngaard 2003 Tvangsinnleggelser i psykisk helsevern i 2001-2002
Blaasvær, Nina Aakre 2013 Etablering av tvungent psykisk helsevern. En fremstilling og redegjørelse av de motstridende hensyn som gjelder ved etablering av tvungent psykisk helsevern etter phlsvl. § 3-3
Else Marie Bleikelia 2019 Forebygging i akuttpsykiatrien
Siri Blesvik 2006 Menneskerettigheter også for psykiatriske pasienter i Norge?
Jørgen Brabrand 1997 Tvangsinnleggelser i akuttpsykiatriske institusjoner (En sammelikning mellom Hedmark fylke og Ullevål sektor i Oslo)
Brastad, Emilie Kirkeby 2018 Status for det nye vilkåret om samtykkekompetanse etter psykisk helsevernloven § 3-3
Brekke, Camilla 2003 Straffelovens nye særreaksjoner : En fremstilling og vurdering av reglene om straffelovens særreaksjoner forvaring og dom på overføring til tvungent psykisk helsevern
Jon Bremer 2003 Johan Bremer - ein uvanleg forskar i norsk psykiatri
Bremnes, R 2019 Tvang i psykisk helsevern - Utvikling i perioden 2013-2017
Bremnes, R 2020 Tvang i psykisk helsevern - Status etter lovendringene i 2017
Ragnild Bremnes 2008 Tvungent psykisk helsevern med døgnopphold i perioden 2001-2006. Sluttrapport
Ragnild Bremnes 2008 Bruk av tvangsmidler i psykisk helsevern i 2001, 2003, 2005 og 2007: hva kan forklare institusjons- og avdelingsforskjeller i bruk av tvangsmidler?
Ragnild Bremnes 2009 Kontroll av rapporterte institusjons- og pasientdata om tvangsmiddelbruk, vedtak om skjerming og tvangsbehandling
Anette Hunstad Brendeford 0 Diskrimineringsvernet for samtykkekompetente personer ved tvunget psykisk helsevern
Briskodden, Anders Lafton 2017 Straffri, men fengslet: Overføring fra tvungent psykisk helsevern til anstalt under kriminalomsorgen, jf. psykisk helsevernloven § 5-6
Tonje Galta Bru 2019 Tvang i psykisk helsevern
Brudal, Lene Kristin 2010 Fremstilling og vurdering av vilkårene for tvungent psykisk helsevern i Psykisk helsevernloven § 3-3(1) - særlig om forholdet til menneskerettighetene
Marthe Kirkesæther Brun 2017 Tvangsmedisinering i psykisk helsevern – en systematisk litteraturgjennomgang
Brun, Marthe Kirkesæther 2014 Tvangsmedisinering av psykisk syke pasienter